Dialogue with Historian Prof. Wang Gungwu, 4 June 2019