Serra i Massansalvador, Francesc (2005): Rusia: la otra potencia europea. Barcelona, Fundació CIDOB