World Review: Hong Kong, EU Recovery Funding, and Libya, 3 June 2020